Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji pt. Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?, która odbędzie się w dniach 4 i 5 listopada 2017 r. jest Fundacja SYNAPSIS. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. roku do odwołania. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji, a w tym miejsca, programu, posiłków należy szukać na stronie: www.konferencja.synapsis.org.pl

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 30 października 2017r. oraz dokonanie do tego dnia  wpłaty należności na rachunek Organizatora.
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za złożenie zgłoszenia. Na Twoją skrzynkę mailową została wysłana informacja na temat Twojego zgłoszenia  udziału w konferencji. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.”
 3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji on -line. Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uczestnik dostaje link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.
 5. Rezygnacja z udziału w konferencji  jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu  faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Informujemy, że ukształtowane historycznie koszty potrąceń kształtują się następująco:
  • do 31 dni przed dniem konferencji  – 20%,
  • od 30 do 15 dni przed dniem konferencji – 50%,
  • od 14 do 2 dni przed dniem konferencji – 80%,
  • na 1 dzień przed dniem konferencji  lub później  – 90 %.
 6. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 7. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

III PŁATNOŚĆ

 1. Drugim warunkiem udziału w konferencji  jest dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001. Adres do przelewów: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu: OPŁATA SZKOLENIOWA  Ja, mój autyzm i świat oraz podaniem  imienia i nazwiska uczestnika.
 2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 4. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną oraz catering podczas konferencji.
 5. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia oraz noclegów.
 6. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w konferencji dla osób z autyzmem lub Zespołem Aspergera, ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz studentów. Osoby uprawnione do zniżek rejestrując się na konferencję i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia. Organizator w uzasadnionych przypadkach może dokonać weryfikacji uprawnień do zniżek poprzez zażądanie okazania wymaganych dokumentów. 
 7. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi (decyduje data dokonania przelewu):
  1. 390 zł opłata pełna i 310 zł opłata zniżkowa
   w przypadku dokonania wpłaty do dnia 31 maja 2017 r.
  2. 420 zł opłata pełna i 340 zł opłata zniżkowa
   w przypadku dokonania wpłaty od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 15 sierpnia 2017 r.
  3. 450 zł opłata pełna i 370 zł opłata zniżkowa
   w przypadku dokonania wpłaty po 15 sierpnia 2017 r.
 8. Istniej możliwość dokonywania opłat w dwóch równych ratach . W sytuacji, gdy termin na wniesienie drugiej raty przypada w terminie uprawniającym do zniżki wskazanej w pkt 7. Jeśli termin drugiej raty przypada na okres, w którym obowiązuje wyższa opłata to wówczas uczestnik zobowiązany jest wnieść drugą ratę w wysokości  odpowiadającej    połowie wyższej opłaty.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym  adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone w formularzu zgłoszeniowym bądź mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 10. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 11. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników i zróżnicowanego zamówienia na posiłki konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem w celu przekazania nazwisk delegowanych uczestników oraz szczegółów zamówienia.
 12. W przypadku zgłoszenia więcej niż  jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

IV OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego w dniach 4-5 listopada 2017 r. PUNKTU REJESTRACJI w miejscu konferencji, tj. w  Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2A. Bez zarejestrowania się uczestnika, jego udział w konferencji jest niemożliwy.
 2. Przy stoiskach rejestracyjnych konferencji każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych, identyfikator oraz słuchawki do tłumaczeń symultanicznych.
 3. Posiadanie WŁASNEGO identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji. Żaden uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Konferencji. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) jest Organizator – Fundacja SYNAPSIS w Warszawie przy ul. Ondraszka 3.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji konferencji.
 3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konferencji.

VI INNE SPRAWY

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas konferencji.
 2. Uczestnicy udzielają Fundacji SYNAPSIS nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację SYNAPSIS działalnością.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konferencji przez uczestników bez zgody Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 6. Zaświadczenia potwierdzające udział uczestnika w konferencji będą wysyłane drogą elektroniczna na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane jakie zawarł uczestnik w formularzu - do samodzielnego wydruku - po zakończeniu konferencji.
 7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3 02-085 Warszawa adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001