O konferencji

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS

Trening społeczny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Prelegent dr Gina Gomez de la Cuesta

Współautorka książki "Lego w terapii autyzmu"

Director, Bricks for Autism C.I.C.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji szkoleniowej pod tytułem Trening społeczny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Prelegent dr Gina Gomez de la Cuesta, Współautorka książki "Lego w terapii autyzmu", Director, Bricks for Autism C.I.C., zwanej dalej konferencją, która odbędzie się  24 kwietnia 2020 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem,  zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji, w tym miejsca, programu, posiłków należy szukać na stronie: www.konferencja.synapsis.org.pl

 

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 20.04.2019 r. oraz dokonanie wpłaty należności na rachunek Organizatora z zachowaniem warunków.
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line na stronie: www.konferencja.synapsis.org.pl powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za zainteresowanie konferencją szkoleniową Fundacji SYNAPSIS i przesłanie swojego zgłoszenia. Na Pani/ Pana skrzynkę mailową został wysłany link aktywacyjny oraz informacja dotycząca udziału w konferencji. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.”
 3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć w ciągu 24h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji on -line. Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uczestnik dostaje link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.
 5. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Informujemy, że ukształtowane historycznie koszty potrąceń kształtują się następująco: do 31 dni przed dniem konferencji – 20 %, od 30 do  15 dni przed dniem konferencji – 50 %, od 14 do 2 dni przed dniem konferencji – 80, % na 1 dzień przed dniem konferencji  lub później  – 90 %.
 6. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 7. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

 

III PŁATNOŚĆ

 1. Drugim warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora: PKO BP SA 05 1020 4900 0000 8802 3227 4917. Adres do przelewów: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, z dopiskiem w tytule przelewu: OPŁATA SZKOLENIOWA oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.
 1. Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza skutkuje anulowaniem zgłoszenia.
 2. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz catering podczas konferencji.
 4. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia.
 5. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:
 • 250 zł - opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty do 29 lutego 2020 r.
 • 300 zł - opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty od 1 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.

       7. Decyduje data dokonania przelewu.

 1. Istnieje możliwość dokonywania opłat w dwóch równych ratach. Jeśli termin drugiej raty przypada na okres, w którym obowiązuje wyższa opłata to wówczas uczestnik zobowiązany jest wnieść drugą ratę w wysokości odpowiadającej połowie  wyższej  opłaty .   
 2. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników i zróżnicowanego zamówienia na posiłki konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem w celu przekazania nazwisk delegowanych uczestników oraz szczegółów zamówienia.
 5. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

 

IV OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego w dniu 24 kwietnia 2020 r. PUNKTU REJESTRACJI w miejscu konferencji, tj. w Auli 58 Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa. Bez zarejestrowania się  uczestnika, jego udział w konferencji jest niemożliwy.
 1. Przy stoiskach rejestracyjnych konferencji każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych, identyfikator oraz słuchawki do tłumaczeń symultanicznych.
 2. Podczas rejestracji uczestnicy otrzymają opaskę, która jest zarówno identyfikatorem i upoważnieniem do wejścia na salę konferencyjną, jak i wskazuje na rodzaj wyżywienia, jaki wybrał dany uczestnik podczas rejestracji na konferencję.
 3. Posiadanie WŁASNEGO identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji. Żaden uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie  jego  danych osobowych przez Administratora, czyli Fundację SYNAPSIS w Warszawie (Fundacja), przy ul. Ondraszka 3 w  celu realizacji uczestnictwa w KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS pod roboczym tytułem Trening społeczny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Prelegent dr Gina Gomez de la Cuesta, Współautorka książki "Lego w terapii autyzmu", Director, Bricks for Autism C.I.C.”.
 2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest wyrażenie zgody w punktach 1, 2 i 3 w sekcji Oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Pozostałe zgody nie warunkują udziału w konferencji.
 3. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na konferencję wraz z formularzem zgłoszeniowym składa Oświadczenia  dotyczące wyrażenia zgody/braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych  poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczone  pola dokumentu p.n. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS„ Dokument ten zawiera   informacje wymagane przepisami  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

VI  ZASADY  KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU

 1. Podczas rejestracji na konferencję każdy z uczestników ma prawo do pobrania odbiornika/słuchawki do tłumaczeń symultanicznych (sprzęt), który zobowiązuje się zwrócić bezpośrednio po zakończeniu konferencji w stanie nieuszkodzonym. Uczestnik pobierając w/w sprzęt podpisuje stosowne oświadczenie.
 2. Uczestnik od momentu pobrania sprzętu ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie bądź zagubienie i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy (w przypadku uszkodzenia) bądź do zwrotu równowartości za sprzęt (w przypadku zagubienia bądź w braku możliwości naprawienia sprzętu).
 3. W przypadku niezwrócenia sprzętu bezpośrednio po konferencji oraz w terminie 14 dni po jej zakończeniu, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty 890 zł za odbiornik oraz 60 zł za słuchawki (wartość kompletu 950 zł) na rachunek wskazany w wezwaniu do uiszczenia należności, bezzwłocznie po otrzymaniu wezwania.

VII INNE SPRAWY

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas konferencji.
 2. Uczestnicy udzielają Fundacji SYNAPSIS nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę , powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację SYNAPSIS działalnością.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konferencji przez uczestników bez zgody Organizatora
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 6. Zaświadczenia wystawione przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS, potwierdzające udział uczestnika w konferencji będą wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane, jakie zawarł uczestnik w formularzu – do samodzielnego wydruku – po zakończeniu konferencji w terminie do 20 dni po zakończeniu konferencji.
 7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS pt. Trening społeczny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Prelegent dr Gina Gomez de la Cuesta, Director, Bricks for Autism C.I.C., współautorka książki "Lego w terapii autyzmu" odbędzie się w dniach 24 kwietnia 2020 r. w Auli 58 Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, Warszawa).

 

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

 1. 250 zł - opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty do 29 lutego 2020 r.
 2. 300 zł - opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty od 1 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. 

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 86 33 wew 102
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001